Reklamačný poriadok | Tikoki.com - tenisky bez príbehu sú len obuv

Reklamačný poriadok

1. Reklamácia tovaru musí byť uplatnená písomne formou e-mailu na adresu: objednavky@tikoki.com s uvedením konkrétnych vád tovaru, ktoré kupujúci reklamuje. Spolu s reklamáciou je kupujúci povinný doručiť Predávajúcemu na jeho kontaktnú adresu aj reklamovaný tovar.

 

 

2. Reklamácia sa vzťahuje len na vady tovaru, za ktoré zodpovedá Predávajúci. V prípade vád tovaru za ktoré Predávajúci zodpovedá, má kupujúci právo na opravu tovaru, výmenu tovaru, alebo vrátenie zaplatenej ceny (vrátane ceny za dopravu v prípade dobierky), podľa výberu Predávajúceho. V prípade vrátenia ceny bude cena (vrátane ceny za dopravu v prípade dobierky) vrátená kupujúcemu na ním určený účet, ak sa s Predávajúcim nedohodne inak.

 

 

3. Reklamácia sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené kupujúcim.

 

 

4. Ak Tovar vykazuje zjavné vady, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.

 

 

5. V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.

 

 

6. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 

 

7. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba Predávajúceho tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie, ktorým je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá; Predávajúci odporúča tovar poistiť.

 

 

8. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených všeobecne-záväznými právnymi predpismi. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

 

 

9. Záručnú opravu tovaru zabezpečí Predávajúci. Predávajúci v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanoveniami všeobecne-záväzných právnych predpisov.

 

 

10. Reklamácie, vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 

 

11. Ak potrebujete vymeniť veľkosť tenisiek alebo ak ste si rozmysleli ich kúpu, môžete nepoškodé a nepoužívané tenisky vrátiť do 14 dní od obdržania tovaru. Návratovú kartu si môžete stiahnuť tu.